Jednoduché účtovníctvo

Klientom účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva vypracuvávame kompletnú súvisiacu agendu vždy v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Keďze sa snažíme ku každému pristupovať individuálne vieme vždy prispôsobiť naše služby každému na mieru.

1

FYZICKÉ OSOBY

podnikajúce na báze živnostenského oprávnenia

2

FYZICKÉ OSOBY

podnikajúce alebo vykonávajúce inú samostatne zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú svoje výdavky na zabezpečenie, udržanie a dosiahnutie príjmov na účely základu dane z príjmov

3

FYZICKÉ OSOBY
podnikakúce podľa osobitných predpisov

– súkromný lekár

– daňový poradca

– auditor, znalec, notár, advokát

– profesionálny športovec …

4

PRÁVNICKÉ OSOBY

– poľovnícka organizácia

– spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

– občianské združenie

– nezisková organizácia (vo vybraných prípadoch)

5

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO

v prípade, že príjem v predchádzajúcom účtovnom období nepresiahol 200 000€

6

NEPODNIKAjÚCE NÁBOŽENSKÉ SPOLOČENSTVÁ A CIRKVY

Vedenie jednoduchého účtovníctva od 20€ mesačne.

KONTAKT

Hlavná zásada jednoduchého účtovníctva

V účtovných knihách sa účtovné zápisy vykonávajú v časovom slede vzchádzajúcom z účtovných dokladov.
Účtovné knihy – povinné

– kniha záväzkov

– kniha pohľadávok

– peňažný denník

Účtovné knihy – nepovinné

– kniha zásob

– kniha cennín

– pokladničná kniha

– kniha dlhodobého majetku …