Výmena účtovníka – kedy je tá správna doba?

Vhodná doba je vždy presne vtedy, kedy začnete takúto nutnosť či potrebu pociťovať. Či už Vás táto myšlienka napadne z dôvodu viaznucej komunikácie, neschopnosti Vášho účtovníka nájsť pre Vás optimálne riešenie, nutnosti platiť zbytočne vysoké dane súvisiace napríklad s nedostatočnou informovanosťou a podobne. Samozrejme, že obdobie tesne pred podaním daňového priznania nemožno označiť za najideálnejšie, no riešenie je možné nájsť vždy. Pokiaľ sa obávate premeškania lehôt voči finančnej správe, ako aj ďalším inštitúciám, je správnym rozhodnutím učiniť zmenu po podaní daňového priznania. Za vhodné je možné označiť aj obdobie po 31.12., kedy by už mala byť spracovaná účtovná uzávierka a inventarizácia. Pokračovať v čítaní “Výmena účtovníka – kedy je tá správna doba?”

Zmeny v komunikácií s daňovým úradom v roku 2018

Zmeny v komunikácií s daňovým úradom v roku 2018 Viaceré podrobné informácie týkajúce sa elektronickej komunikácie s daňovým úradom a jej podoby, ktoré so sebou priniesol rok 2018, sme pre Vás už v rámci našich článkov priblížili Daňové priznanie elektronicky. Nutnosť? A pre koho? Tento raz sa s ohľadom na viaceré dotazy upriamime na možnosť, ktorá je určená tým, čo si chcú vzniknutú situáciu pokiaľ možno najviac zjednodušiť. Pokračovať v čítaní “Zmeny v komunikácií s daňovým úradom v roku 2018”

Daňová optimalizácia – 3. časť

Daň z príjmu v legislatíve ČR a SR

Aj keď krajiny mali v čase spoločnej republiky rovnaký zákon venujúci sa daniam, po ich rozdelení vznikli postupnými novelizáciami určité rozdiely medzi ich znením a výkladom. V určitej miere sú pravidlá vďaka členstvu v Európskej únii a snahám o postupné zbližovanie jej členských štátov obdobné, no obsahujú aj špecifiká, ktorými sa od seba viac či menej líšia.
V Českej republike je daň z príjmu legislatívne vymedzená zákonom č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění. Jeho obdobou na území Slovenskej republiky je Zákon č. 595/2003 Zz., o dani z príjmov, v platnom znení. Pokračovať v čítaní “Daňová optimalizácia – 3. časť”

Daňová optimalizácia – 2. časť

Daňová optimalizácia u fyzickej osoby

Pre poplatníkov podnikajúcich ako fyzické osoby spočíva možnosť daňovej optimalizácie najmä v aplikovaní najvhodnejšieho spôsobu uplatnenia výdajov, a tým ovplyvnenia základu dane vyplývajúci zo zákona. Je preto dôležité mať znalosti o tom, čo je a čo nie je predmetom dane alebo je za stanovených podmienok od dane oslobodené. Podstatné je aj zohľadniť nezdaniteľnú časť dane, odpočítateľné položky či zľavy na dani (Klimešová, 2014). Pokračovať v čítaní “Daňová optimalizácia – 2. časť”

Daňová optimalizácia – 1. časť

Pojem daňovej optimalizácie je veľmi široký a dá sa vysvetľovať z  rôznych  hľadísk. Dôležité je preto podotknúť, že sa pod ním rozumejú všetky nástroje a metódy, ktoré sú ešte na strane zákona.  Každý subjekt,  zaoberajúci sa správou majetku, a to či už svojho alebo zvereného, by mal konať v záujme jeho zveľadenia ako dobrý hospodár. Snahou by preto malo byť  nielen nájsť najvýhodnejšie riešenie, ale tiež  zamedziť zbytočnému plytvaniu a to aj vo vzťahu voči štátu.  V tomto pojatí ide prioritne o optimalizovanie výšky odvádzanej dane. Pokračovať v čítaní “Daňová optimalizácia – 1. časť”