Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2024

 Od 1. januára 2024 vstúpili do platnosti zmeny v zákone o DPH, ktoré transportujú smernicu Rady (EÚ) 2020/284. Tieto zmeny sú reakciou na rozvoj elektronického obchodu.

Nastáva implementácia nových požiadaviek pre poskytovateľov platobných služieb s cieľom bojovať proti daňovým podvodom v rámci cezhraničného elektronického obchodu. Tieto požiadavky zahŕňajú zavedenie jednotných pravidiel s harmonizovaným charakterom a majú slúžiť nielen na monitorovanie výšky deklarovanej dane, ale aj na centralizované zhromažďovanie informácií. Tieto informácie budú následne spracované v európskej databáze, známej ako Centrálny elektronický systém platobných informácií (CESOP). V CESOP sa tieto údaje uchovávajú, agregujú a porovnávajú s ďalšími európskymi databázami. Týmto spôsobom členské štáty EÚ získavajú ďalší účinný nástroj na odhaľovanie potenciálnych daňových podvodov v oblasti dane z pridanej hodnoty v elektronickom obchode, ktorého sa dopúšťajú predajcovia so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo EÚ.

Údaje o platbách pri elektronickom obchode

Využívanie údajov o platbách je motivované potrebou zintenzívniť boj proti daňovým podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) v elektronickom obchode. Táto situácia je obzvlášť zložitá vzhľadom na skutočnosť, že predajcovia nemusia byť fyzicky prítomní v členských štátoch, kde sú výrobky alebo služby spotrebované. Vďaka internetu a novým technológiám majú spoločnosti možnosť predávať tovary v zahraničí bez nutnosti fyzickej existencie v danej lokalite.

Táto absencia fyzickej prítomnosti predajcov v členských štátoch môže značne komplikovať kontrolu zo strany daňových orgánov. Členské štáty sa môžu dozvedieť o aktivitách zahraničných predajcov iba v prípade, ak títo dobrovoľne oznamujú svoje transakcie. Dokonca aj v prípadoch, keď je známe, že predajcovia na území členského štátu poskytujú tovary alebo služby prostredníctvom webových stránok, môže byť ťažké identifikovať skutočného predajcu, ktorý stojí za danou internetovou platformou.

Tento nedostatok informácií výrazne komplikuje proces žiadania o informácie alebo ich vzájomnej výmeny medzi členskými štátmi, pretože nie je jasné, komu a ako by mali tieto informácie poskytnúť.

Centrálny elektronický systém platobných informácií (CESOP)

V roku 2020 prijala Európska komisia legislatívu s cieľom zjednodušiť odhaľovanie daňových podvodov v cezhraničných transakciách v oblasti elektronického obchodu. Podľa tejto legislatívy budú poskytovatelia platobných služieb povinní poskytovať informácie o cezhraničných platbách a príjemcoch týchto platieb daňovým inštitúciám. Poskytovatelia platobných služieb v krajinách Európskej únie budú monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a informovať finančné správy o tých, ktorí prijmú viac ako 25 platieb štvrťročne. Tieto nové pravidlá vstúpia do platnosti od 1. januára 2024.

Vzhľadom k tomu, že zákazníci nemajú žiadnu povinnosť poskytovať informácie a nie sú záväzní viesť účtovníctvo v súvislosti s uskutočnenými nákupmi, finančné správy v jednotlivých členských štátoch sú závislé na informáciách poskytovaných dodávateľmi týchto nákupov. Avšak tieto informácie od dodávateľov nie vždy sú úplné a presné.

Aby finančné správy v rámci EÚ mohli efektívne monitorovať a odhaľovať takéto obchody, smernica ukladá povinnosť poskytovateľom platobných služieb, väčšinou bankám, ktoré uskutočňujú platby za tieto nákupy, vedieť a informovať finančné správy v jednotlivých členských štátoch o platbách uskutočnených v prospech dodávateľov týchto cezhraničných nákupov, ktorí sú príjemcami týchto platieb.

Upozornenie!

Získané údaje od poskytovateľov platobných služieb budú následne členské štáty odosielať do centrálneho európskeho systému o platbách, označovaného ako CESOP. V tomto systéme sa tieto informácie podrobujú rizikovým analýzam a krížovej kontrole, pričom nasleduje ich vyhodnotenie. Kľúčové pojmy v súvislosti s týmto procesom sú definované v príslušných ustanoveniach zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a iných právnych predpisov. Medzi tieto pojmy patria poskytovateľ platobných služieb, príjemca platby, platobná služba, platba, cezhraničná platba a ďalšie.

Od roku 2024 umožní využívanie údajov o platbách a systému CESOP odborníkom v členských štátoch získať potrebné informácie na identifikáciu predajcov z iných krajín, ktorí poskytujú tovary alebo služby na ich území. Systém je navrhnutý s dôrazom na obmedzenie administratívneho zaťaženia poskytovateľov platobných služieb. Tento cieľ sa dosahuje zhromažďovaním údajov prostredníctvom harmonizovaného štandardného formulára a obmedzovaním informácií na to, čo je nevyhnutné pre identifikáciu predajcov a boj proti daňovým podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty v elektronickom obchode.

Dôležité je podotknúť, že sa nezhromažďujú žiadne údaje o kupujúcom, s výnimkou odhadovaného členského štátu pôvodu platby. Informácie o predajcovi sú zhromažďované len v prípade, ak tento príjemca prijíma cezhraničné platby vo významnej výške.

Zdroj: https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/zmeny-zakona-o-dph-od-1-1-2024-2.htm