Výmena účtovníka – kedy je tá správna doba?

Vhodná doba je vždy presne vtedy, kedy začnete takúto nutnosť či potrebu pociťovať. Či už Vás táto myšlienka napadne z dôvodu viaznucej komunikácie, neschopnosti Vášho účtovníka nájsť pre Vás optimálne riešenie, nutnosti platiť zbytočne vysoké dane súvisiace napríklad s nedostatočnou informovanosťou a podobne. Samozrejme, že obdobie tesne pred podaním daňového priznania nemožno označiť za najideálnejšie, no riešenie je možné nájsť vždy. Pokiaľ sa obávate premeškania lehôt voči finančnej správe, ako aj ďalším inštitúciám, je správnym rozhodnutím učiniť zmenu po podaní daňového priznania. Za vhodné je možné označiť aj obdobie po 31.12., kedy by už mala byť spracovaná účtovná uzávierka a inventarizácia.

Aký spôsob ukončenia spolupráce zvoliť?

Pre hladký priebeh celej záležitosti je vhodné zvoliť písomnú formu ukončenia spolupráce, a to ku konkrétnemu dátumu. Samozrejme vždy s prihliadnutím na eventuálnu skutočnosť výpovednej lehoty. Nasledovať budú kroky súvisiace s procesom ukončenia a odovzdaním účtovnej agendy.

Načo si dať pri preberaní účtovníctva pozor?

Profesionálny účtovník či účtovná firma, ktorá sa doposiaľ starala o vedenie Vášho účtovníctva, presne vedia, ktoré dokumenty sú v takýchto prípadoch povinní pripraviť a odovzdať. Pokiaľ by aj z Vašej strany bola pochybnosť o kompletnosti a správnosti dokumentácie, Váš nový spracovávateľ si potrebné podklady od predchodcu dožiada. Účtovné doklady sú majetkom Vás ako firmy, SZČO a nie účtovníka, preto sa o ich vydanie báť nemusíte.

Autor: Ing. Bc. Lukáš Studený, MBA
konzultant TOP Clerks SK s.r.o.