MOSS – Mini One Stop Shop

Táto osobitná úprava sa dotýka poskytovateľov telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania ale tiež tých ktorí zákazníkom na území Európskej únie zabezpečujú elektronické služby.

Čo presne rozumieť pod pojmom elektronické služby?

Do tejto kategórie spadá poskytovanie webstránok a hosťovanie na nich, diaľkové udržiavanie programového vybavenia, samotné dodanie programového vybavenia či jeho aktualizácia. Medzi ďalšími možno spomenúť dodanie obrázkov, textu, hudby, filmov alebo hier vrátane tých hazardných.
Služby pod osobitou úpravou MOSS v podrobnejšom členení si môžete prezrieť na nasledujúcom linku: https://podpora.financnasprava.sk/493289-Vymedzenie-pojmu-telekomunika%C4%8Dn%C3%A9-slu%C5%BEby-slu%C5%BEby-rozhlasov%C3%A9ho-a-telev%C3%ADzneho-vysielania-a-elektronick%C3%A9-slu%C5%BEby

Podstata osobitnej úpravy MOSS a jej význam

Jedná sa o využitie jednotného kontaktného miesta v zjednodušenom režime a to cez webový portál členského štátu, v ktorom sú poskytovatelia dotknutých služieb identifikovaní, čo umožňuje vyhnúť sa viacnásobnej registrácií v každom členskom štáte spotreby a svoju povinnosť priznania a úhrady dane prislúchajúcej jednotlivým členským štátom si splnia prostredníctvom jedného daňového priznania.

Podávanie daňových priznaní

Pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta platí povinnosť predložiť elektronicky daňové priznanie k DPH za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či skutočne poskytoval služby, v lehote do 20 dní od konca obdobia, na ktoré sa daňové priznanie vzťahuje, a v tejto lehote je povinný súvisiacu daňovú povinnosť aj zaplatiť.

Jeho obsahom sú údaje o poskytnutých službách zákazníkom v každom členskom štáte spotreby. Tuzemský poskytovateľ uvedie v daňovom priznaní všetky telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré poskytol zákazníkom na území Európskej únie. Predmetné služby poskytované tuzemským zákazníkom zahrnie do riadneho daňového priznania.

Autor: Ing. Bc. Lukáš Studený, MBA
konzultant TOP Clerks SK s.r.o.
Zdroj: Finančná správa SR