Daňová optimalizácia – 3. časť

Daň z príjmu v legislatíve ČR a SR

Aj keď krajiny mali v čase spoločnej republiky rovnaký zákon venujúci sa daniam, po ich rozdelení vznikli postupnými novelizáciami určité rozdiely medzi ich znením a výkladom. V určitej miere sú pravidlá vďaka členstvu v Európskej únii a snahám o postupné zbližovanie jej členských štátov obdobné, no obsahujú aj špecifiká, ktorými sa od seba viac či menej líšia.
V Českej republike je daň z príjmu legislatívne vymedzená zákonom č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění. Jeho obdobou na území Slovenskej republiky je Zákon č. 595/2003 Zz., o dani z príjmov, v platnom znení. Pokračovať v čítaní “Daňová optimalizácia – 3. časť”

Daňová optimalizácia – 2. časť

Daňová optimalizácia u fyzickej osoby

Pre poplatníkov podnikajúcich ako fyzické osoby spočíva možnosť daňovej optimalizácie najmä v aplikovaní najvhodnejšieho spôsobu uplatnenia výdajov, a tým ovplyvnenia základu dane vyplývajúci zo zákona. Je preto dôležité mať znalosti o tom, čo je a čo nie je predmetom dane alebo je za stanovených podmienok od dane oslobodené. Podstatné je aj zohľadniť nezdaniteľnú časť dane, odpočítateľné položky či zľavy na dani (Klimešová, 2014). Pokračovať v čítaní “Daňová optimalizácia – 2. časť”

Daňová optimalizácia – 1. časť

Pojem daňovej optimalizácie je veľmi široký a dá sa vysvetľovať z  rôznych  hľadísk. Dôležité je preto podotknúť, že sa pod ním rozumejú všetky nástroje a metódy, ktoré sú ešte na strane zákona.  Každý subjekt,  zaoberajúci sa správou majetku, a to či už svojho alebo zvereného, by mal konať v záujme jeho zveľadenia ako dobrý hospodár. Snahou by preto malo byť  nielen nájsť najvýhodnejšie riešenie, ale tiež  zamedziť zbytočnému plytvaniu a to aj vo vzťahu voči štátu.  V tomto pojatí ide prioritne o optimalizovanie výšky odvádzanej dane. Pokračovať v čítaní “Daňová optimalizácia – 1. časť”