Do kedy je možné vymáhať daňové dlhy ?

V prípade, že dlžná suma dane nie je uhradené v lehote splatnosti dane, vzniká daňový nedoplatok. Správca dane môže vyzvať na zaplatenie nedoplatku v ním určenej náhradnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní pričom vo výzve musí byť oboznámenie o následkoch nesplanenia povinnosti k úhrade. Zaslanie výzvy na zaplatenie nedoplatku nie je povinnosťou správcu. Je to len jeho možnosť, ktorú nemusí využiť, no napriek tomu sú výzvy zasielané, pretože mnoho dlžníkov na ne reaguje a podlžnosti uhradí. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku sa štandarde premlčiava po 6 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom vznikol daňový nedoplatok.

V prípade zaslania výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku, začína plynúť nová premlčacia lehota od nasledujúceho kalendárneho roka po skončení kalendárneho roka, v ktorom k doručeniu došlo. Doručenie teda založí plynutie novej 6 ročnej premlčacej lehoty.

Premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku ale neznamená, že správca dane nemôže po uplynutí premlčacej doby dlh vôbec vymáhať. Správca nebude brať do úvahy na premlčanie žiadny zreteľ, až kým aktívne nevznesiete námietku premlčania. Je nutné jasne deklarovať k čomu sa vzťahuje, nakoľko správca na premlčanie prihliada len v rozsahu uplatnenej námietky. Podanie námietky má odkladný účinok a proti rozhodnutiu správcu dane vo veci námietky premlčania nie je možné podať odvolanie.
Premlčacia doba neplynie počas daňového exekučného konania. Uvedené vám však nijako nebráni, aby ste vzniesli námietku premlčania voči právu na vymáhanie daňového nedoplatku, ak premlčacia lehota uplynula už pred ním. Na základe dôvodného namietnutia premlčania musí správca dane daňové exekučné konanie zastaviť.

Premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku sa nerovná zániku práva na vymáhanie daňového nedoplatku. Premlčaním sa právo stáva len oslabeným, a to tým že ho nemožno realizovať ak dlžník premlčanie odmieta. Ak námietka nie je vznesená, na premlčanie správca neprihliada.

Zánik práva na vymáhanie daňového nedoplatku naopak spôsobuje, že správca dane nemôže exekvovať pohľadávku vôbec, a na túto skutočnosť musí prihliadnuť sám z úradnej povinnosti bez námietky dlžníka. K zániku práva na vymáhanie daňového nedoplatku dochádza po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom vznikol daňový nedoplatok.

Zdroj: https://www.peniaze.sk/dane/10818-ake-stare-danove-dlhy-mozno-este-vymahat